ADVENTISTI, SJ, MORMONI

Mormoni, Svedkovia Jehovovi, Adventisti, títo majú spoločné to, že neveria v peklo, nepovažujú Ježiša za Boha, a v prípade adventistov slávia sobotu namiesto nedele. Ich počty sú nasledovné :

Adventisti : 20 miliónov / neveria v peklo a slávia sobotu

Mormoni : 15 miliónov / nepovažujú Ježiša za Boha

Svedkovia Jehovovi : 8 miliónov / neveria v peklo a nepovažujú Ježiša za Boha

Tieto cirkvi spolu navštevuje 43 miliónov ľudí, čo je zhruba 4% všetkých protestantov. Nie je to malé číslo.

Z biblického hľadiska som existenciu pekla, slávenie nedele, a Ježišovu Božskosť dokazoval v téme "kto je správny kresťan" : https://paranormalnejavy1.webnode.sk/kto-je-spravny-krestan/

V tejto téme by som však rád dokazoval existenciu pekla, slávenie nedele a Ježišovu Božskosť z mimobiblického historického hľadiska, pretože tieto Cirkvi neraz hovoria, že toto učenie sa v rannej kresťanskej histórii nevyskytovalo, čo však nie je pravda, ako si v tejto téme ešte ukážeme.

___________________


JEŽIŠ AKO BOH :

1 : Závet 12 patriarchov 70-200

"Potom tiež povstaneme, každý nad svojim kmeňom, budeme uctievať nebeského kráľa, ktorý sa ukázal na zemi v podobe muža pokory. A všetci, ktorí mu veria na zemi, budú sa s ním radovať; a vtedy povstanú všetci ľudia, niektorí na slávu a niektorí na hanbu. A Pán bude najskôr súdiť Izrael, aj za to, že mu urobili zle; lebo keď sa ukázal ako vysloboditeľ, Boh v tele, neverili mu. A potom bude súdiť všetkých pohanov, toľko, ktorí mu neverili, keď sa ukázal na zemi."

https://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html Str 10

_________________

2 : Ignác Antiochijský, Rímanom 105-115

"Náš Boh Ježiš Kristus sa skutočne zjavil jasnejšie tým, že sa vrátil k Otcovi"

https://www.orderofstignatius.org/files/Letters/Ignatius_to_Romans.pdf Str 1

_________________

3 : Sybiline proroctvá 80-240

"Ale v posledných časoch prešiel na Zem, a prišiel do lona panny Márie. Vyšlo nové svetlo a vyšlo z neba oblečené smrteľnou formou. Potom Gabriel ukázal svoju silnú čistú formu; a prinášajúc svoje vlastné správy, ďalej oslovil pannu svojim hlasom: "Ó, panna, vo svojom lone nepoškvrnená Prijmi, Boha. Takto hovoril, že na sladkú pannu vdýchol Božiu milosť; a hneď sa jej zmocnil alarm a úžas, keď počula, a triasla sa; a jej myseľ bola divoká S chvením vzrušenia, zatiaľ čo v srdci triasla sa nad tým, čo nepočula....... A Slovo letelo do lona a postupom času sa stalo telom a stalo sa životom, stalo sa ľudskou formou a stalo sa"

https://www.sacred-texts.com/cla/sib/sib10.htm  p183

_________________

4 : Aristides 120 - 130

"Kresťania teda sledujú začiatok svojho náboženstva od Ježiša Mesiáša; a je menovaný Synom Najvyššieho Boha. A hovorí sa, že Boh zostúpil z neba a z hebrejskej panny vzal a obliekol sa do tela; a Syn Boží žil v dcére človeka. Toto sa učí v evanjeliu, ako sa to nazýva, ktoré sa medzi nimi krátko kázalo; a aj vy, ak tam budete čítať, môžete vnímať silu, ktorá tomu patrí."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kap 2

_________________

5 : Mathétov list Diognétovi 130 - 200

"Nie tak. Ale v miernosti [a] miernosti Ho poslal, ako by mohol kráľ poslať svojho syna, ktorý je kráľom. Poslal Ho ako posielajúceho Boha; Poslal Ho ako [človeka] k ľuďom; Poslal Ho ako Spasiteľa, aby používal presviedčanie, nie silu, pretože sila nie je Božou vlastnosťou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kap 7

__________________

6 : Justín Martýr 150 - 160

"A ukázalo sa, že Kristus je Pán a Boh, Syn Boží, ktorý sa predtým zjavil v moci ako človek a anjel a v sláve ohňa ako ker, a tak sa prejavil aj pri súde vykonanom nad Sodome. plne podľa toho, čo bolo povedané."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 128

"Ale ak náš lekár Kristus, Boh, ktorý nás vyslobodil z našich túžob, riadi naše telo svojím vlastným múdrym a umierneným pravidlom, je zrejmé, že ho chráni pred hriechmi, pretože má nádej na spasenie, keďže lekári netrpia ľudí, ktorí dúfajú, že ušetria, aby si mohli dopriať to, čo sa im páči."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-resurrection.html Kap 10

__________________

SLÁVENIE NEDELE

1 : Didaché 50-120

"1. V den Pána 1 sa shromažďujte, lámejte chlieb a dakujte. Napred sa však vyznajte zo svojich hriechov"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kap 14

___________________


2 : Barnabášov list 80-120

"Nakoniec im hovorí:" Vaše novmesiace a Sabbaty neznášam ". Pozrite sa, ako to hovorí: Nie sú mi milé tie terajšie Sabbaty, ale Sabbat, ktorý som ustanovil, v ktorom som odpočinul a ktorým urobím počiatok ôsmeho dňa, to jest, počiatok iného sveta. 9. Preto slávme radostne ten ôsmy den9, V ňom Ježiš vstal z mŕtvych, potom sa zjavil a vystúpil na nebesia."

https://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2010/06/didache.pdf Str 7

___________________


3 : List Ignácia Antiochijského Magnézanom 105-115

"Ak tí čo kráčali v starovekých zvykoch dosiahli novú nádej, potom nemôžu viac zachovávať Sabbath, ale prispôsobia si ich život k Pánovmu dňu, skrze ktorého náš život povstal skrze Neho a skrze Jeho smrť...."

https://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-magnesians-lightfoot.html Kap 9

___________________


4 : Aristides 120 - 130

"Poďme teraz, ó, kráľ, k histórii Židov a pozrime sa, aký názor majú na Boha. Židia potom hovoria, že Boh je jeden, Stvoriteľ všetkého a všemohúci; a že nie je správne, aby bol uctievaný ktokoľvek iný okrem tohto jediného Boha. A tu sa zdá, že sa približujú pravde viac ako všetky národy, najmä v tom, že uctievajú Boha a nie Jeho skutky. A napodobňujú Boha ľudomilnosťou, ktorá medzi nimi prevláda; lebo majú súcit s chudobnými a prepúšťajú zajatých a pochovávajú mŕtvych a robia také veci, ktoré sú milé pred Bohom a milé aj ľuďom, ktoré (zvyky) prijali od svojich predkov. Aj oni sa však od pravého poznania odchýlili. A vo svojej predstavivosti pochopia, že je to Boh, ktorému slúžia; keďže ich spôsob zachovávania slúži anjelom a nie Bohu: ako keď slávia sabaty a začiatok mesiacov, sviatky nekvasených chlebov a veľký pôst; a pôst a obriezka a čistenie mäsa, ktoré veci však nedodržiavajú dokonale."

https://www.earlychristianwritings.com/text/aristides-kay.html Kap. 14

___________________


5 : List Diognetovi 130 - 200

4:1 Ale opäť si nemyslím, že by ste sa mali odo mňa učiť ,´ich poverčivosť týkajúca sa sabatu a márnosť ich obriezky a pretvárky ich pôstu a nového mesiaca, sú smiešne. a nehodné akejkoľvek úvahy. 4:2 Lebo nie je to bezbožné z vecí, ktoré Boh stvoril na potrebu človeka, aby jedny prijal ako dobre stvorené, ale iné odvrhol ako neužitočné a nadbytočné ? 4:3 A opäť klamať proti Bohu, akoby nám zakazoval robiť čokoľvek dobré v sobotu, nie je to profánne? 4:4 Opäť sa chváliť zmrzačením tela ako a

https://www.earlychristianwritings.com/text/diognetus-lightfoot.html Kap 4

___________________


6 : Justin Martyr (r. 150-160)

"A v deň zvaný nedeľa sa všetci, ktorí bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú na jedno miesto a čítajú sa spomienky apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas dovolí; potom, keď čitateľ prestal, prezident ústne poučuje a nabáda k napodobňovaniu týchto dobrých vecí. Potom všetci spoločne vstaneme a pomodlíme sa, a ako sme už povedali, keď sa naša modlitba skončí, prinesieme chlieb, víno a vodu a prezident podobným spôsobom prednesie modlitby a vďakyvzdania podľa svojich schopností a súhlasu ľudí, hovoriac Amen; a každému sa rozdeľuje, a tým, za čo sa ďakovalo, sa podieľa a diakoni posielajú časť tým, ktorí sú neprítomní. A tí, ktorí sa majú dobre a sú ochotní, dávajú, čo každý uzná za vhodné; a to, čo sa zhromaždí, sa uloží u prezidenta, ktorý pomáha sirotám a vdovám a tým, ktorí sú pre chorobu alebo inú príčinu v núdzi, a tým, ktorí sú v putách, a cudzincom, ktorí sa zdržiavajú medzi nami, a jedným slovom sa stará všetkých, ktorí sú v núdzi. Ale nedeľa je deň, v ktorý všetci máme spoločné zhromaždenie, pretože je to prvý deň, v ktorý Boh, keď vykonal zmenu v temnote a hmote, stvoril svet; a Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, v ten istý deň vstal z mŕtvych."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-firstapology.html Kap 67

________________________


EXISTENCIA PEKLA 

1 : Závet 12 patriarchov 70-200

"3. Počúvajte teda o siedmich nebesiach. Najnižšia je z tohto dôvodu pochmúrnejšia, pretože je blízko všetkých neprávostí ľudí. Druhá má oheň, sneh, ľad, pripravený na deň Pánovho obradu, na spravodlivý Boží súd: v ňom sú všetci duchovia trestaní pomstou bezbožných."

https://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs.html Kap 3

Poznámka : Závet patriarchov opisuje sedem nebies, z toho v jednej z nich sa nachádza oheň, sneh a ľad. Oblasť s ľadom a snehom neznie moc ako miesto kde by malo byť ľudské telo trvalo zničené, prechádzajúc do anihilácie. A skutočne, ide o miesto kde aktuálne prebiehajú tresty, pričom nezdá sa že by tieto tresty mali skončiť - "v ňom všetci duchovia trestaní pomstou bezbožných".

________________________


2 : Sibyline proroctvá 80-240

"Pretože mali v sebe nespavú myseľ A obrovské telo; statný s mohutnou formou boli; bez ohľadu na to išli do trestaneckej hroznej komory držaný v pevných reťazcoch, aby zaplatili plnú pokutu V Gehenne silným zúrivým a nehasiacim ohňom."

https://www.sacred-texts.com/cla/sib/sib03.htm p19

"A zem bude stonať Krvavými vojnami; a všetky duše ľudí 465 budú škrípať zubami [bezprávnych duší hlasným plačom aj strachom] rozpustené smädom, hladom, morom a vraždami a smrť budú nazývať krásnou a smrť utečie ďaleko od nich...470 Ani noc ich nenechá odpočinúť. A mnoho vecí sa budú márne pýtať Boha, ktorý vládne na výsostiach, a potom sa jeho tvár otvorene odvráti od nich."

https://www.sacred-texts.com/cla/sib/sib10.htm p178

_________________________


3 : Petrova apokalypsa 100-150

"21 A videl som aj iné miesto..... a bolo to miesto trestu a tí, ktorí boli potrestaní, a anjeli, ktorí ich potrestali, mali podľa vzduchu na mieste tmavý odev. 22 A niektorí tam boli zavesení za jazyky; a to boli tí, ktorí sa rúhali ceste spravodlivosti a pod nimi bol položený oheň, ktorý ich pálil a mučil. 23 A bolo tam veľké jazero plné horiaceho bahna, v ktorom boli niektorí muži, ktorí sa odvrátili od spravodlivosti; a nad nimi boli postavení anjeli, mučitelia. 24 A boli tam aj ďalšie, ženy, zavesené za vlasy nad tým bahnom, ktoré sa varilo; a to boli tí, ktorí sa ozdobili cudzoložstvom. A muži, ktorí boli spojení s nimi na poškvrnenie cudzoložstva, viseli pri nohách, hlavy schované v bahne a hovorili: Neverili sme, že by sme mali prísť na toto miesto."

https://www.earlychristianwritings.com/text/apocalypsepeter-mrjames.html Kap 21-25

__________________________


4 : Justín Martýr 150 - 160

"A nielen Platón, ale aj Homér, ktorý dostal podobné osvietenie v Egypte, povedal, že Tityus bol potrestaný rovnakým spôsobom. Lebo Ulysses takto hovorí Alkinovi, keď rozpráva o svojom veštení podľa odtieňov mŕtvych: Tam Tityus, veľký a dlhý, v putách spútaný...........Dva pažravé supy, zúrivé pre svoju potravu, kričia nad diablom a búria sa v jeho krvi, Nepretržite mu predierajú pečeň v prsiach, Nesmrteľná pečeň rastie a dáva nesmrteľnú hostinu. Lebo je jasné, že nie duša, ale telo má pečeň. A rovnakým spôsobom opísal Sizyfa aj Tantala ako znášajúcich trest s telom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-hortatory.html Kap 28

"Lebo ani sa nedopustíte previnenia voči svojim otcom, ak teraz prejavíte túžbu vydať sa do toho, čo je celkom v rozpore s ich omylom, pretože je dosť pravdepodobné, že oni sami teraz nariekajú v háde a robia pokánie príliš neskoro. pokánie; a keby bolo možné, aby vám odtiaľto ukázali, čo ich postihlo po skončení tohto života, vedeli by ste, z akých hrozných neduhov vás chceli vyslobodiť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-hortatory.html Kap 35

"Ale neprijmeme to od celého vášho národa; keďže od Izaiáša vieme, že údy tých, ktorí sa previnili, budú pohltení červom a neuhasiteľným ohňom a zostanú nesmrteľní; takže sa stanú predstavením pre všetko telo."

https://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html Kap 130

Poznámka : Justin cituje videnie Homéra, dokazujúc tým existenciu pekla. Homér v ňom opisuje osobu Tityusa, ktorý je v Háde mučení dvoma supmi, ktorí mu jedia z pečene, ktorá mu neustále dorastá. Justin tiež veril tomu, že niektorí Gréci v súčastnosti nariekajú v Háde - podsvetí, pričom toto podsvetie opisuje ako "hrozné neduhy". V knihe "rozhovor s Tryfom" Justín tvrdí, že nespasení zostanú nesmrteľní v ohnivom plameni.


PS : Stránka sa bude postupne rozširovať