ROZPORY UČENIA RKC S TRADÍCIOU

Katolíci tvrdia, že okrem biblie sa držia aj rannej Tradície. Medzi túto rannú Tradíciu patria ranné mimobiblické kresťanské spisy od roku 70 - 340. Ich zoznam je nasledovný :

V minulosti som si myslel, že ranné mimobiblické kresťanské spisy 100% podporujú katolícke učenie, veď predsa keď sa na tieto spisy katolíci neustále "oháňajú" tak zrejme je to preto, že tieto spisy podporujú katolícke učenie tak veľmi, ako podporuje katolícke učenie katolícky katechizmus. Keď som však všetky tieto spisy dopodrobna preštudoval, bol som prekvapení keď som zistil, že v týchto spisoch sa nachádza viac protikatolíckeho učenia než katolíckeho. Pravda, v týchto spisoch sa nachádza viacero učení súhlasných s dnešným učením RKC, ale súčasne sa v nich nachádzajú aj obrovské kvantá učení, ktoré sú v priamom rozpore s dnešným učením RKC.

Celé "oháňanie" sa katolíkov a RKC na jednotlivých rannokresťanských mimobiblických cirkevných autorov (Tradíciu) stojí teda len na tom princípe, že si vyberajú len to čo im pasuje, a to čo im od týchto autorov nepasuje to ignorujú. Rozhodne teda môžeme prehlásiť, že katolíci sa moc Tradíciou ohánať nemôžu, keďže tá obsahuje až moc veľa protikatolíckeho učenia na to, aby sa dala zľadiť s katolicizmom. Na jednotlivých dielach si podrobne ukážeme, že učia iné učenie, než aké dnes prezentuje katolícka cirkev, a preto sa nemôžu radiť medzi to čo podporuje katolícke učenie. Pravým tlačítkom myši, si viete jednotlivé dieľa z angličtiny preložiť do slovenčiny.


DIDACHÉ ROK 50 - 120 


1 : Obranná vojna / fyzická obrana vočí násiliu

"Žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za svojich nepriateľov a postite sa za tých, čo vás prenasledujú. Aká je odmena za milovanie tých, ktorí milujú teba? Nerobia to isté aj pohania? Ale milujte tých, ktorí vás nenávidia, a nebudete mať nepriateľa.....Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé a budeš dokonalý."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí, že za svojich nepriateľov a prenasledovateľov sa máme modliť, postiť, milovať ich, a nastavovať druhé líce ak nás udrú. Tento pacifistický koncept tým pádom vylučuje obrannú vojnu. Na druhej strane RKC podporuje obrannú vojnu v KKC 2308 a KKC 2243 pokiaľ je vojna obranná, a mierové rokovania zlyhali :

KKC 2308 : "Každý občan a každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa vyhlo vojnám. "Dokedy bude jestvovať nebezpečenstvo vojny a bude chýbať kompetentná medzinárodná autorita vybavená primeranou brannou mocou, dovtedy sa nebude môcť uprieť vládam právo na oprávnenú obranu, (2266) ak sa už vyčerpali všetky prostriedky pokojného urovnania."

KKC 2243 : "Odboj proti útlaku politickej moci (2309) môže oprávnene siahnuť po zbraniach iba vtedy, keď sa súčasne vyskytnú tieto podmienky: 1. keď sa isto, závažne a dlhý čas porušujú základné ľudské práva; 2. keď sa vyčerpali všetky ostatné prostriedky; 3. keď sa tým nevyvolajú ešte horšie neporiadky; 4. keď je oprávnená nádej na úspech; 5. keď nie je možné rozumne predvídať lepšie riešenia."

_______________


2 : Vrátenie ukradnutej veci

"...Ak ti niekto vezme plášť, daj mu aj kabát. Ak ti niekto vezme to, čo je tvoje, nežiadaj to späť, lebo naozaj nie si schopný."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí o tom, že keď nám niekto niečo ukradne, nemáme to od zlodeja chcieť naspäť, čo by znamenalo, že zlodej nie je povinní vrátiť ukradnutú vec majiteľovi, keďže ten by nemal žiadať ukradnutú vec naspäť. Na druhej strane RKC v KKC 2412 učí o tom, že ukradnutú je zlodej povinní vrátiť majiteľovi ukradnutej veci, alebo mu inak kompenzovať vzniknutú stratu :

KKC 2412 "Na základe výmennej spravodlivosti (1459) náprava spáchanej nespravodlivosti vyžaduje vrátenie odcudzeného dobra jeho majiteľovi.......Tí, čo sa priamo alebo nepriamo zmocnili cudzieho vlastníctva, sú povinní ho vrátiť alebo dať rovnocennú náhradu (2487) v naturáliách alebo v peniazoch, ak vec už zanikla, a takisto nahradiť aj výnos a výhody, ktoré by bol z neho majiteľ oprávnene získal. Rovnako sú povinní vrátiť úmerne k svojej zodpovednosti a k svojmu zisku všetci tí, čo nejakým spôsobom mali účasť na krádeži alebo z nej vedome mali osoh; napríklad tí, čo ju nariadili alebo pri nej pomáhali, alebo skrývali ukradnutú vec."

__________________


3 : Život v bohatstve

"Dávaj každému, kto ťa prosí, a nežiadaj späť; lebo Otec chce, aby všetci dostali naše vlastné požehnania (dary zadarmo). Šťastný, kto dáva podľa prikázania, lebo je bez viny. Beda tomu, kto prijíma; lebo ak prijíma ten, kto potrebuje, je bez viny; ale ten, kto prijíma, že nemá núdzu, zaplatí pokutu, prečo a za čo dostal. A keď príde do väzenia, bude vyšetrený z vecí, ktoré urobil, a neunikne odtiaľ, kým nezaplatí do posledného haliera"

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 1

Poznámka : Didaché učí o tom, že prijímať by mal človek len toľko koľko reálne potrebuje aby nemal núdzu. Pokiaľ však prijíma navyše je to hriech za ktorý zaplatí "pokutu". To by následne znamenalo, že človek by mal prijímať len toľko koľko potrebuje k obžive. Akékoľvek prijatie nadbytku toho, čo k živobytiu nepotrebuje, by bolo chápané ako hriech. V takom prípade by aj bohatí ľudia, ktorí vlastnia výrazne viac než k prežitiu potrebujú, boli hriešnikmi a konali hriech.

KKC 2439 síce učí o tom, že bohaté národy majú za povinnosť pomáhať chudobným, no nikde sa nepíše v akej veľkej miere by to malo byť. Podľa katolíckeho zdroja však katolíci nevidia v bohatstve hriech, pokiaľ bohatí ľudia z časti rozdávajú svoj prebytok chudobným, a nevidia v bohatstve zmysel ich života. Tým pádom by boháč ktorý vlastní nadbytočný prebytok, z ktorého by časť rozdal a časť prebytku si ponechal, bol v katolíckom chápaní vnímaní ako človek spravodliví bez hriechu. To si však protirečí s učením Didaché. 

https://www.markedbyteachers.com/gcse/religious-studies-philosophy-and-ethics/outline-the-catholic-teaching-on-wealth-and-poverty-1.html

__________________


4 : Zákaz prísahy

...."Nebudeš vraždiť, nescudzoložíš, nesmilníš, nebudeš kradnúť, nebudeš praktizovať mágiu, nebudeš praktizovať čarodejníctvo, nezabiješ dieťa potratom ani zabiť to, čo sa narodilo. . Nebudeš túžiť po veciach svojho blížneho, nebudeš prisahať, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš hovoriť zle, nebudeš mať zášť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 2

Poznámka : Didaché učí o tom že nemožno prisahať, pričom neuvádza výnimky kedy by bolo možné prisahať, z čoho je zcela zrejmé, že Didache prisahať zakazuje v každom prípade. Na druhej strane RKC učí, že prisahať je dovolené, pokiaľ nejde o krivú prísahu a vážnosť situácia si prísahu vyžaduje :

KKC 2154 "Nasledujúc svätého Pavla, cirkevná Tradícia pochopila, že Ježišove slová nie sú proti prísahe, keď sa koná z vážneho a primeraného dôvodu (napríklad pred súdom). "Prísahu, to jest vzývanie Božieho mena za svedka pravdy možno zložiť iba na základe pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti."

________________


5 : Náboženská sloboda

"...Neodťahuj ruku od svojho syna alebo dcéry; radšej ich od mladosti učte bázni Božej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 4

Poznámka : Didaché učí o tom, že rodič môže použiť fyzické tresty na svoje dieťa v prípade náboženskej výchovy. Toto je však v rozpore s tým čo dnes učí RKC, ktorá učí o tom, že nikoho nemožno k náboženstvu nútiť ! :

"2. Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými"

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/dignitatis-humanae Kapitola 1

"KKC 1907 ......Spoločné dobro spočíva osobitne v tom, že jednotlivec môže uplatňovať prirodzené slobody, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plný rozvoj povolania človeka, ako sú: "právo konať podľa správnej normy vlastného svedomia, právo na ochranu súkromného života a na spravodlivú slobodu, (2106) a to aj v náboženskej oblasti".

________________


6 : Názor na otroctvo

"Neprikazuj nič vo svojej horkosti svojmu sluhovi alebo slúžke, ktorí dúfajú v toho istého Boha, aby sa nikdy nebáli Boha, ktorý je nad oboma; lebo neprichádza volať podľa zovňajšku, ale k tým, ktorých pripravil Duch. A vy sluhovia sa budete podriaďovať svojim pánom ako predobraz Boha, v skromnosti a bázni."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 4

Poznámka : Didaché nijako neodsudzuje otroctvo, namiesto toho otrokov učí, aby sa podriaďovali a rešpektovali svojich pánov. Na druhej strane učenie RKC dnes otroctvo zakazuje :

KKC 2414 "Siedme prikázanie (2297) zakazuje činy alebo podujatia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu, sebeckého alebo ideologického, obchodného alebo totalitného, vedú k zotročovaniu ľudí, k neuznávaniu ich osobnej dôstojnosti, k ich kupovaniu, predávaniu alebo výmene, akoby boli tovarom. Redukovať ľudí násilím na úžitkovú hodnotu alebo zdroj zisku je hriechom proti dôstojnosti osôb a ich základným právam. Svätý Pavol nariadil kresťanskému pánovi, aby prijal svojho kresťanského otroka "už nie ako otroka, ale... ako milovaného brata... i podľa tela aj v Pánovi" (Flm 16) ."

________________


7 : Modlitba Otčenášu

"Nemodlite sa ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom evanjeliu, takto:Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný (potrebný) daj nám dnes a odpusť nám náš dlh, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého (alebo zlého); lebo Tvoja je moc a sláva na veky..

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 8

Poznámka : Výraz "lebo Tvoja je moc a sláva na veky" dnes katolíci pri Otčenášovi nevyslovujú !

________________


8 : Forma sviatostí pri slávení eucharistie

"Čo sa týka Eucharistie, ďakujte týmto spôsobom. Najprv o pohári:Ďakujeme ti, náš Otče, za svätý vinič Dávida, tvojho služobníka, ktorý si nám dal poznať skrze Ježiša, svojho služobníka; Tebe buď sláva na veky..

A čo sa týka lámaného chleba:Ďakujeme Ti, Otče náš, za život a poznanie, ktoré si nám dal poznať skrze Ježiša, svojho služobníka; Tebe buď sláva na veky. Ako bol tento lámaný chlieb rozsypaný po kopcoch a bol zhromaždený a stal sa jedným, tak nech sa zhromaždí Tvoja Cirkev od končín zeme do Tvojho kráľovstva; lebo Tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista na veky..

Ale keď budete naplnení, poďakujte týmto spôsobom:Ďakujeme Ti, svätý Otče, za Tvoje sväté meno, ktoré si dal usadiť v našich srdciach, a za poznanie, vieru a nesmrteľnosť, ktoré si nám skromne poznal skrze Ježiša, svojho služobníka; Tebe buď sláva na veky. Ty, Všemohúci Majster, stvoril si všetky veci pre svoje meno; Dal si ľuďom jesť a piť na potešenie, aby ti ďakovali; ale nám si slobodne dal duchovný pokrm a nápoj a večný život skrze svojho služobníka. Pred všetkým Ti ďakujeme, že si mocný; Tebe buď sláva na veky. Pamätaj, Pane, svoju Cirkev, aby si ju oslobodil od všetkého zla a urobil ju dokonalou vo svojej láske a zhromaždi ju zo štyroch vetrov, posvätenú pre tvoje kráľovstvo, ktoré si pre ňu pripravil; lebo Tvoja je moc a sláva na veky. Nech príde milosť, a nech tento svet pominie. Hosanna Bohu (Synovi) Dávidovmu! Ak je niekto svätý, nech príde; ak niekto nie je taký, nech sa kajá. Maranatha. Amen."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 10 

Poznámka : Treba dodať, že RKC dnes pri slávení eucharistie používa zcela iné rečnícke formy než ako káže Didaché.

_____________


9 : Hriech proti Duchu Svätému

"....A každého proroka, ktorý hovorí v Duchu, nebudete skúšať ani súdiť; lebo každý hriech bude odpustený, ale tento hriech nebude odpustený."

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html Kapitola 11

Poznámka : Vyzerá to tak, že Didaché považovalo za hriech proti Duchu Svätému pokúšanie a súdenie Božieho proroka. RKC však dnes používa zcela iný výklad toho čo je neodpustiteľný hriech proti Duchu Svätému a tým je odmietnutie prijať Božie slovo, vzdorovité odporovanie Božej pravde a oľutovanie svojich hriechov :

KKC 1864 "Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí" (Mt 12,31) . Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti (2091) (impoenitentia finalis) a do večného zatratenia. (1037)"


BARNABÁŠOV LIST 80-120


1 : Eucharistia

"U všetkých prorokov nám dal najavo, že nechce ani obety, ani celé zápalné obeti ani obilné dary, keď povedal naraz; Čím je pre mňa množstvo vašich obetí, hovorí Pán, som plný celých zápalných obetí a tuku baránkov a krvi býkov a kôz si neprajem, hoci by ste sa mali vidieť . odo mňa. alebo kto žiadal tieto veci z tvojich rúk? Nebudete ďalej kráčať po mojom dvore. Ak donesiete jemnú múku, je márne; kadidlo je mi ohavnosťou; vaše nové mesiace a vaše sabaty nemôžem prestať. Preto tieto veci zrušil, aby nový zákon nášho Pána Ježiša Krista, oslobodený od jarma zovretia, nepriniesol obetu ľudskými rukami................Takto nám teda hovorí; Obeta Bohu je zlomené srdce, vôňa sladkej vône pre Pána je srdce, ktoré, oslavuje svojho Tvorcu. Mali by sme sa teda, bratia, presne učiť o našom spasení, aby nás ten Zlý, ktorý v nás spôsobil omyl, neodhodil z nášho života."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 2-3

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že Boh zrušil obety prinášané rukami. To by následne vylučovalo aj eucharistické obety RKC, ktoré sú tiež prinášané rukami kňaza. Barnabáš ďalej upresňuje, že obeta Bohu znamená nie rukami prinášaná obeta, ale duchovná obeta skrze skutky. RKC však v KKC 1275;2837; chápe obety nie v duchovnom zmysle, ale v tom fyzickom :

KKC 1275 : "Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden celok: krstom, ktorý je začiatkom nového života, birmovaním, ktoré tento život posilňuje, a Eucharistiou, ktorá živí učeníka Kristovým telom a krvou, aby ho premieňala v Krista."

KKC 2837 : ........ "Nebeský Otec nás povzbudzuje, aby sme ako deti neba prosili o Chlieb z neba. Kristus "sám je chlieb, ktorý - zasiaty do Panny, vykvasený v tele, zhotovený v utrpení, upečený v peci hrobu, uložený v chrámoch a obetovaný na oltároch - každý deň poskytuje veriacim nebeský pokrm".

___________________


2 : Inšpirované spisy

"Priblížil sa posledný priestupok, o ktorom hovorí Písmo, ako hovorí Enoch. Lebo na tento účel skrátil Majster obdobia a dni, aby sa jeho milovaní mohli poponáhľať a prísť do jeho dedičstva."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 4

Poznámka : Barnabášov list považoval za Bohom inšpirovanú knihu Enochovu a ostatné apokryfné knihy v Kap 5:4; Kap 9:7; Kap 12:11; Kap 13:7; Kap 16:5; Kap 16:6, ktoré RKC dnes neuznáva za Bohom inšpirované spisy.

____________________


3 : Jedenie jedla

"Ale ako povedal Mojžiš; Nebudete jesť záťahovú sieť, ani orla, ani sokola, ani vranu, ani žiadnu rybu, ktorá nemá na sebe šupinu , prijal vo svojom chápaní tri nariadenia. Áno a ešte ďalej im hovorí v Deuteronómiu; A dám tomuto ľudu ako zmluvu svoje ustanovenia. Nie je teda Božím prikázaním, aby nehryzli zubami, ale Mojžiš to povedal v duchu. A nebudeš jesť, hovorí On, ani jahňa, ani polypus , ani sépiu - nestaneš sa podobný mužom, ktorí sú zúfalo zlí a sú už odsúdení na smrť, ako sú tieto ryby samé prekliate a plávajú v hlbinách, neplávajú na hladine ako ostatné, ale prebývajú na zem pod hlbokým morom. Nebudeš jesť ani zajaca. Prečo tak? Nenájdu ťa za kaziteľa chlapcov a nebudeš ako také osoby; lebo zajac dostane každý rok jeden priechod v tele; lebo podľa počtu rokov života má práve toľko otvorov.............Ani hyenu nebudeš jesť; Nestaneš sa cudzoložníkom alebo smilníkom , hovorí On, ani sa nebudeš podobať takým osobám. Prečo tak? Pretože toto zviera z roka na rok mení svoju povahu a raz sa stáva samcom a raz samicou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 10-11

Poznámka : Barnabáš chápal Božie príkazy pre Izraelitov v Lv 11:1-35 ako duchovné, a nie ako fyzické. Na druhej strane katolícky preklad vo vysvetlivkách chápe tieto príkazy ako doslovné.

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/3/kniha-levitikus-kapitola-11/katolicky-preklad/

_________________


4 : Náboženská sloboda

"Nebudeš odopierať ruku svojmu synovi alebo dcére, ale od ich mladosti ich budeš učiť bázni Božej."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kap 19:5

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že rodič môže použiť fyzické tresty na svoje dieťa v prípade náboženskej výchovy. Toto je však v rozpore s tým čo dnes učí RKC, ktorá učí o tom, že nikoho nemožno k náboženstvu nútiť ! :

"2. Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými"

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/dignitatis-humanae Kapitola 1

"KKC 1907 ......Spoločné dobro spočíva osobitne v tom, že jednotlivec môže uplatňovať prirodzené slobody, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plný rozvoj povolania človeka, ako sú: "právo konať podľa správnej normy vlastného svedomia, právo na ochranu súkromného života a na spravodlivú slobodu, (2106) a to aj v náboženskej oblasti".

_____________


5 : Otroctvo

"V hanbe a strachu sa budeš podriaďovať svojim pánom ako predobraz Boha. Nebudeš s horkosťou rozkazovať svojmu sluhovi alebo svojej služobnici, ktorí dúfajú v toho istého Boha, aby sa náhodou neprestali báť Boha, ktorý je nad vami oboma; lebo neprišiel volať s ohľadom na osoby, ale volať tých, ktorých Duch pripravil."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 19:7

Poznámka : Barnabáš nijako neodsudzuje otroctvo, namiesto toho otrokov učí, aby sa podriaďovali a rešpektovali svojich pánov. Na druhej strane učenie RKC dnes otroctvo zakazuje :

KKC 2414 "Siedme prikázanie (2297) zakazuje činy alebo podujatia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu, sebeckého alebo ideologického, obchodného alebo totalitného, vedú k zotročovaniu ľudí, k neuznávaniu ich osobnej dôstojnosti, k ich kupovaniu, predávaniu alebo výmene, akoby boli tovarom. Redukovať ľudí násilím na úžitkovú hodnotu alebo zdroj zisku je hriechom proti dôstojnosti osôb a ich základným právam. Svätý Pavol nariadil kresťanskému pánovi, aby prijal svojho kresťanského otroka "už nie ako otroka, ale... ako milovaného brata... i podľa tela aj v Pánovi" (Flm 16) ."

_____________


6 : Spasenie nekresťanov

"Ale cesta Čierneho je kľukatá a plná kliatby. Lebo je to cesta večnej smrti s trestom, na ktorej sú veci, ktoré ničia ľudské duše: modlárstvo, smelosť, výdych moci, pokrytectvo, dvojaké srdce, cudzoložstvo, vražda, plienenie, pýcha, previnenie, vierolomnosť, zloba, tvrdohlavosť, čarodejníctvo, mágia, žiadostivosť, absencia strachu z Boha"

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 20:1

Poznámka : Barnabáš v podstate odsudzuje ateistov do pekla, pretože o tých čo sa neboja Boha hovorí, že kráčajú cestou diabla a večnej smrti, pričom ateisti sa Boha neboja. Na druhej strane RKC dnes vo všeobecnosti ateistov do pekla neodsudzuje. V KKC846 učí, že tí čo úprimne neveria, respektíve nie sú presvedčení o tom, že RKC založil Boh, nemajú povinnosť vstúpiť do RKC, a predsa možu byť aj napriek tomu spasení. Tým pádom by však bol spasený aj ateista, ktorý o RKC síce počul, ale v jej učenie úprimne neuveril, a nie je presvedčený o tom, že ju založil Boh. Možné spasenie ateistu, je však vo výraznom protiklade s učením Barnabáša.

KKC 846 "Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom: Koncil na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, (161, 1257) do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať."

________________


7 : Bohatstvo

"Nedaj sa nájsť, ako naťahuješ ruky, aby si prijímal a priťahoval ich, aby si dával. Milovať budeš ako zrenicu svojho oka každého kto ti hovorí slovo Pánovo..........prenasledovatelia dobrých ľudí, ktorí nenávidia pravdu, milujú lož, nevnímajú odmenu za spravodlivosť, nelipnú na dobrom ani na spravodlivom súde, nedbajú na vdovu a sirotu, nebudia zo strachu pred Boh, ale za to, čo je zlé; muži, od ktorých je miernosť a zhovievavosť vzdialená; milovať márne veci, snažiť sa o odplatu, neľutovať úbohého človeka, nenamáhať sa pre toho, kto je utláčaný, pripravený ohovárať, neuznávať Toho, ktorý z nich urobil vrahov detí, ničiteľov Božích stvorení, odvracajúc sa od toho čo je v núdzi, utláča postihnutého, zástancov bohatých, nespravodlivých, sudcovia chudobných, hriešnych vo všetkom."

https://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html Kapitola 19-20

Poznámka : Barnabáš učí o tom, že kresťan by mal nie prijímať ale dávať. Zástancov bohatých označuje za nespravodlivých. Ako by asi dnes Barnabáš zareagoval keby videl ten prepych Vatikánu, a Vatikánske ospravedľnovanie bohatstva ?

KKC 2439 síce učí o tom, že bohaté národy majú za povinnosť pomáhať chudobným, no nikde sa nepíše v akej veľkej miere by to malo byť. Podľa katolíckeho zdroja však katolíci nevidia v bohatstve hriech, pokiaľ bohatí ľudia z časti rozdávajú svoj prebytok chudobným, a nevidia v bohatstve zmysel ich života. Tým pádom by boháč ktorý vlastní nadbytočný prebytok, z ktorého by časť rozdal a časť prebytku si ponechal, bol v katolíckom chápaní vnímaní ako človek spravodlivý bez hriechu. To si však protirečí s učením Barnabáša. Barnabáš odsudzuje bohatstvo vo všeobecnosti bez uvedenia výnimok.

https://www.markedbyteachers.com/gcse/religious-studies-philosophy-and-ethics/outline-the-catholic-teaching-on-wealth-and-poverty-1.html


PS :  STRÁNKA BUDE POSTUPNE DOPLŇOVANÁ